ขณะนี้ระบบลงทะเบียนออนไลน์ปิดแล้วค่ะ หากท่านสนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียน ด้านหน้า EH 106 ไบเทค ขอบคุณค่ะ


Online Registration is now closed. Please register onsite at the exhibition hall EH 106 Bitec. Thank you very much.